Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden | Job Invest

Inleiding

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door Job Invest en van toepassing zijn op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen Job Invest en haar opdrachtgevers.

Job Invest is een handelsnaam van Job Investment B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch onder nummer 63603314. Job Invest Payroll is een handelsnaam van Job Investments B.V. , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch onder nummer 17219632.
Indien en voor zover Job Invest één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen Job Invest en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in dit document opgenomen Algemene Voorwaarden van toepassing. De tekst van deze inleiding is op alle activiteiten van toepassing.

Overeenkomsten tot het projectmatig of op interimbasis inzetten van personeel: Algemene Projectvoorwaarden Job Invest Overeenkomsten tot werving & selectie en overeenkomsten tot executive search: Algemene Werving & Selectievoorwaarden Job Invest Overeenkomsten tot het geven van trainingen en het verstrekken van organisatie-, loopbaan-, psychologisch en ander advies: Algemene Adviesvoorwaarden Job Invest onder ‘opdrachtgever’ wordt mede verstaan diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s) en erfgena(a)m(en), zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen. Job Invest is te allen tijde gerechtigd opdrachten niet aan te nemen of terug te geven indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van Job Invest onvoldoende is gebleken. Opdrachten worden naar de stand van dat moment afgerekend. De Algemene Voorwaarden, in het bijzonder bepalingen betreffende de kosten van overname van door Job Invest ingezet of voorgesteld personeel, blijven onverkort van toepassing. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.

Algemene projectvoorwaarden Job Invest


Artikel 1 Algemeen

 

Artikel 1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen, welke Job Invest aanvaardt voor het leveren van zaken, het verrichten van diensten, alsmede voor werkzaamheden in het kader van de opdrachtovereenkomst.
Artikel 1.2
Op alle opdrachten, welke Job Invest aanvaardt, zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtovereenkomst van toepassing.
Artikel 1.3
De opdrachtgever wordt voorafgaand aan het aangaan van de opdrachtovereenkomst, met deze Algemene Voorwaarden bekend gemaakt. Alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, welke met deze Algemene Voorwaarden c.q. het bepaalde in de opdrachtovereenkomst in strijd zijn, zijn op de aan Job Invest verstrekte opdracht niet van toepassing, tenzij in zoverre die bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door Job Invest zijn aanvaard. De toepasselijkheidsverklaring door opdrachtgever van eigen Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat die voorwaarden hoe dan ook geen gelding hebben.
Artikel 1.4
Deze Algemene Voorwaarden zullen tevens toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen, tenzij op enig moment uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 2 Aanbieding en opdracht

 

Artikel 2.1
Een door Job Invest uitgebrachte aanbieding is te allen tijde volledig vrijblijvend en Job Invest kan een naar aanleiding van een aanbieding gegeven opdracht zonder opgave van redenen onmiddellijk weigeren, zonder dat dit enige verplichting voor Job Invest met zich meebrengt.
Artikel 2.2
De aanbieding vermeldt in ieder geval de specifieke voorwaarden waaronder Job Invest een opdrachtovereenkomst kan aanvaarden alsook de Algemene Voorwaarden waaronder zodanige aanvaarding kan plaatsvinden. De prijs van de opdracht wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de daadwerkelijk bestede uren.
Artikel 2.3
Indien een opdracht wordt verstrekt, welke overeenkomt met de inhoud van een door Job Invest gedane schriftelijke aanbieding, dan komt de opdrachtovereenkomst eerst tot stand op de datum van aanvaarding door Job Invest van een aan haar verstrekte opdracht. Indien door Job Invest mondeling een opdracht wordt aanvaard, welke overeenkomt met de inhoud van de door Job Invest gedane aanbieding, dan komt de overeenkomst tot stand op de datum waarop Job Invest aanvaarding van zodanige opdracht schriftelijk bevestigt en een getekend exemplaar retour heeft ontvangen.

 

Artikel 3 Inzet en onttrekking van personeel

 

Artikel 3.1
Het is de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van Job Invest verboden de werknemers en exwerknemers van Job Invest die in het kader van een opdrachtovereenkomst werkzaamheden voor de opdrachtgever hebben verricht gedurende de opdrachtovereenkomst alsmede 6 maanden na afloop daarvan in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin.
Artikel 3.2
Bij overtreding van het in het vorige lid omschreven verbod is de opdrachtgever aan Job Invest een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding van € 25.000,- per overtreding en van € 250,- voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, verschuldigd, onverminderd het recht van Job Invest om volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 3.3
Het onderhavige artikel is tevens van toepassing op (aspirant)medewerkers die door Job Invest op enigerlei wijze als kandidaat bij opdrachtgever zijn geïntroduceerd. Op het moment dat opdrachtgever met de door Job Invest aangeboden (aspirant)medewerker een rechtstreeks dienstverband is aangegaan, of werkzaamheden laat verrichten (via derden), zonder dat partijen tot een vergelijk waren gekomen omtrent het uurtarief, dan is opdrachtgever aan Job Invest dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, een schadevergoeding van € 30.000,- exclusief BTW verschuldigd, onverlet het recht van Job Invest om volledige schadevergoeding te vorderen. De hieruit voortvloeiende verplichtingen voor opdrachtgever zijn van kracht gedurende 6 kalendermaanden vanaf de introductie door Job Invest.

 

Artikel 4 Urenregistratie en betaling

 

Artikel 4.1
Job Invest draagt zorg voor het bijhouden van een nauwkeurige administratie, met name waar het gaat over de inzet van haar personeel ter zake van het onderhavige project. Door of namens Job Invest wordt wekelijks een schriftelijke urendeclaratie aan opdrachtgever voorgelegd, een en ander teneinde de uiteindelijke nacalculatie te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken voor partijen. Onderhavige urendeclaratie wordt onmiddellijk na acceptatie door opdrachtgever door partijen als bindend beschouwd. Van voornoemde acceptatie is sprake ingevalJob Invest binnen twee dagen na het verlopen van de week waarop de urendeclaratie betrekking heeft geen uitdrukkelijk schriftelijke reclame van opdrachtgever tegen de urendeclaratie heeft ontvangen. De bewijslast omtrent de tijdige indiening van de reclame ligt bij de opdrachtgever.
Artikel 4.2
Betaling door opdrachtgever aan Job Invest zal op basis van een door Job Invest aan opdrachtgever wekelijks verstrekte factuur plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur zal met name vermelden: de periode waarop de factuur betrekking heeft, een specificatie betreffende de inzet van door Job Invest ingezet personeel, materiaal en materieel en een verwijzing naar de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Artikel 4.3
Reclames ten opzichte van de inhoud van de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Job Invest te worden ingediend. Aan reclames die later worden ingediend dan binnen de hier voorziene termijn, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overigens, eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
Artikel 4.4
De opdrachtgever zal binnen 1 werkdag nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij Job Invest reclameren over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de werknemer van Job Invest, waarna Job Invest gerechtigd is voor zover mogelijk tot vervanging van de werknemer over te gaan. Ingeval opdrachtgever diens klacht niet binnen voornoemde termijn schriftelijk indient, dan kan Job Invest genoegzaam concluderen dat de klacht ongegrond is.
Artikel 4.5
Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de eerste dag van de schriftelijk verzonden aanmaning, tot aan de dag van de algehele voldoening een rente verschuldigd ad 1% van de openstaande factuurbedragen per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. Daarnaast is opdrachtgever gehouden naast eventueel door Job Invest noodzakelijkerwijs te maken kosten van rechtsbijstand, 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente aan Job Invest te vergoeden, met een minimum van € 125,-, wegens buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 4.6
Betalingsverplichtingen, welke voor opdrachtgever voortvloeien uit de onderhavige Algemene Voorwaarden, zijn niet voor compensatie vatbaar.
Artikel 4.7
Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkweek van 40 uur en op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk, werk op zon- en feestdagen en werk buiten Nederland wordt een bijzonder uurtarief en voor zover van toepassing een onkostenvergoeding overeengekomen. De opdrachtgever is in ieder geval gehouden de door werknemers van Job Invest in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet in het uurtarief zijn begrepen.
Artikel 4.8
Job Invest behoudt zich het recht voor om tussentijds de tarieven te wijzigen, bijvoorbeeld indien er sprake is van één of meer van de navolgende situaties: indien de opdracht reeds 6 maanden heeft voortgeduurd, het in werking treden van een overheidsmaatregel of een verbindend voorschrift welke een directe en aantoonbare relatie heeft met de tariefstelling van Job Invest; voor zover (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden dit rechtvaardigen; verhoging van de kosten in de ruimste zin van het woord verbonden aan de werkzaamheden van de medewerkers; overige omstandigheden tengevolge waarvan het jegens Job Invest niet redelijk zou zijn indien de tarieven geen wijziging ondergaan.
Artikel 4.9
Job Invest behoudt zich het recht voor van de opdrachtgever te verlangen dat op voor haar aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de verplichtingen van opdrachtgever, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 5 Aanwijzingen en verlof

 

Artikel 5.1
De opdrachtgever zal tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, welke in beginsel onder de verantwoording van Job Invest vallen, aanwijzingen kunnen geven aan de werknemers van Job Invest omtrent de uitvoering van de opdracht, mits deze verantwoord zijn en tijdig zijn verleend.
Artikel 5.2
De werknemers van Job Invest zullen vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever opnemen. Opdrachtgever geeft tijdig (minimaal twee maanden van te voren) de verplichte vakantiedagen door.
Artikel 5.3
De aanwijzingen kunnen niet inhouden dat werkzaamheden voor anderen dan de opdrachtgever behoren te worden verricht of op een andere plaats dan die van de opdrachtgever, tenzij Job Invest daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 

Artikel 6.1
De opdrachtgever zal het resultaat van de door de werknemers van Job Invest verrichte werkzaamheden tenminste wekelijks controleren en zal in overleg met Job Invest de eventueel ontstane schade zoveel mogelijk beperken. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 6.2
Van aansprakelijkheid van Job Invest is uitsluitend sprake in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, waarvan sprake is indien fouten zijn gemaakt dan wel indien Job Invest nalatig is geweest op een wijze die niet past bij een normale vakkennis behorend bij de aanvaarding van een project als het onderhavige.Job Invest is nimmer aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord aangericht door het handelen of nalaten van werknemers. Van een toerekenbare tekortkoming kan echter alleen sprake zijn indien Job Invest, ook nadat zij via een aangetekende brief in gebreke is gesteld, dit met inachtneming van een redelijke termijn voor alsnog nakoming, niet of niet tijdig heeft nagekomen. De aansprakelijkheid van Job Invest vervalt door verloop van 6 maanden na oplevering van de opdracht c.q. eindigen van de werkzaamheden.
Artikel 6.3
De aansprakelijkheid van Job Invest voor eventuele directe schade in de ruimste zin van het woord voortvloeiende uit de opdracht, is beperkt tot maximaal de helft van het reeds gefactureerde bedrag als voorzien in de aangegane opdrachtovereenkomst. Voornoemde aansprakelijkheid zal, op basis van de desbetreffende aangegane opdrachtovereenkomst, nimmer meer bedragen dan het te factureren bedrag betreffende de direct aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande 6 maanden, Job Invest is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd door wie ook kenbaar gemaakt, en opdrachtgever zal Job Invest ter zake vrijwaren.
Artikel 6.4
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten, inclusief bedrijfsschade, veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de wet, schade ontstaan door het handelen of nalaten van de medewerkers van Job Invest voor zover zij werkzaamheden hebben verricht onderleiding en toezicht van opdrachtgever en voor de aanwezigheid van verborgen gebreken in de zaken of het werk. Opdrachtgever vrijwaart Job Invest voor aanspraken van derden ter zake.
Artikel 6.5
De opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee werknemers van Job Invest werken of waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij deze zaken in eigendom toebehoren aan Job Invest. De opdrachtgever is tegenover werknemers aansprakelijk ex artikel 7:658 BW en zal Job Invest ter zake vrijwaren.
Artikel 6.6
Job Invest heeft voor haar werknemers een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ten aanzien van diefstal, breuk, beschadiging en dergelijke van goederen en zaken die derden waaronder opdrachtgever van Job Invest, al dan niet tijdelijk aan werknemers van Job Invest ter beschikking stellen, aanvaardt Job Invest hoe dan ook geen aansprakelijkheid. De opdrachtgever zal Job Invest terzake eventuele vorderingen vrijwaren.

 

Artikel 7 Overmacht

 

Artikel 7.1
De opdrachtgever zal de overeengekomen werkzaamheden onafgebroken door Job Invest laten verrichten.Indien zulks tijdelijk onmogelijk is, heft dit de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden er dus geen werkzaamheden verricht. In onderling overleg zullen partijen echter trachten de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.
Artikel 7.2
Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van Job Invest onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, die nakoming door Job Invest van het overeengekomene tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld ook verstaan het uitvallen van een werknemer van Job Invest ten gevolge van onder andere arbeidsongeschiktheid, overlijden,werkweigering of ontslagname.
Artikel 7.3
fIndien Job Invest door het uitvallen van haar werknemer om welke reden dan ook niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal Job Invest zich inspannen om uit eigen geledingen een andere geschikte werknemer te vinden en deze werknemer de werkzaamheden te laten voortzetten. Job Invest is niet aansprakelijk voor het opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden tengevolge van het uitvallen van een werknemer van Job Invest.

 

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

 

Artikel 8.1
In geval van overmacht aan de zijde van Job Invest kan Job Invest haar verplichtingen uit de overeenkomst steeds schriftelijk opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.
Artikel 8.2
Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de onderhavige Algemene Voorwaarden, of als opdrachtgever niet aan een verzoek van Job Invest om zekerheid te stellen voldoet, als ook in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, kan Job Invest nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Job Invest om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 Geschillen

 

Artikel 10.1
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten als bedoeld in deze voorwaarden dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen op de navolgende wijze worden beslecht. Bij een eventueel geschil stelt de ene partij de
andere partij bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst onder verwijzing naar het onderhavige artikel in kennis van haar standpunt. Wanneer partijen binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving niet tot overeenstemming zijn gekomen, wordt er een bindende beslissing door drie advocaten genomen. Van deze drie advocaten wordt door elk der partijen één aangewezen binnen veertien dagen nadat een partij een verzoek daartoe van de andere partij heeft bereikt. De derde advocaat wordt door deze beide advocaten aangewezen binnen tien dagen nadat zij hun aanwijzing hebben aanvaard. Het oordeel van de derde advocaat is beslissend bij gebreke van overeenstemming tussen de advocaten. De advocaten brengen hun rapport uit binnen zes weken nadat hun benoeming vaststaat.
Artikel 10.2
De geschillenregeling als vervat in het eerste lid van dit artikel laat onverlet het recht van partijen om elkaar in rechte te betrekken. Alsdan is de rechter te Den Bosch bevoegd.

 

Artikel 11 Slotbepaling

 

Artikel 11.1
Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden vernietigd worden, of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven.
Artikel 11.2
De onderhavige voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van (de rechtsvoorgangers van) Job Invest van eerdere datum.

 

Algemene werving & selectievoorwaarden Job Invest

 

Artikel 1 Algemeen

 

Artikel 1.1
Deze Algemene Werving & Selectievoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Job Invest, op alle (zoek)opdrachten van opdrachtgever en op de verdere totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten (en vervolgopdrachten) tussen Job Invest en opdrachtgever met betrekking tot het adviseren en assisteren bij het werven en selecteren van personeel en op alle daarmee verband houdende (rechts) handelingen van Job Invest en (de eventuele rechtsopvolgers van) opdrachtgever. De overeenkomst waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn betreffen slechts het werven en selecteren van personeel die rechtstreeks in dienst zullen treden bij opdrachtgever zonder vooraf nog in loondienst van Job Invest bij opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, verder te noemen “W&S”. Voor alle overige gevallen, en voor zover opdrachtgever niet middels schriftelijke bescheiden kan bewijzen dat er sprake is van W&S, gelden de “algemene projectvoorwaarden Job Invest “.
Artikel 1.2
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen bindend indien zij door Job Invest schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.
Artikel 1.3
De opdracht tot werving en selectie van personeel wordt door Job Invest middels een schriftelijke opdrachtbevestiging aanvaard, waarbij het recht op betaling van het honorarium afhankelijk wordt gesteld van het resultaat van de W&S-activiteit.

 

Artikel 2 Informatieverstrekking en geheimhouding

 

Artikel 2.1
De opdrachtgever en Job Invest zullen elkaar doorlopend informeren omtrent alle ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de door Job Invest te vervullen opdracht.
Artikel 2.2
De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Job Invest zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting” omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. De door Job Invest opgegeven tijd, welke benodigd is om een opdracht uit te voeren, heeft slechts een indicatief karakter zodat daaraan door de opdrachtgever verder geen rechten kunnen worden ontleend.
Artikel 2.3
Partijen betrachten zowel tijdens als na de opdracht geheimhouding omtrent al hetgeen hen in het kader van de uitvoering van de opdracht bekend is geworden.

 

Artikel 3 Adverteren, referenties en overige kosten

 

Artikel 3.1
Wervingsadvertenties onder vermelding van één of meerdere dag-, week- of vakbladen zullen eerst worden geplaatst in overleg met en na goedkeuring door de opdrachtgever.
Artikel 3.2
Psychologische en/of medische onderzoeken zullen eerst worden verricht in overleg met en na goedkeuring van de opdrachtgever.
Artikel 3.3
Het inwinnen van informatie bij de huidige, danwel vorige werkgever van de kandidaten kan niet zonder toestemming van de kandidaten plaatsvinden. De opdrachtgever is eveneens aan deze bepaling gebonden.
Artikel 3.4
Indien een door Job Invest voorgedragen kandidaat aangesteld wordt in een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht tot werving en selectie was verstrekt, wordt het honorarium berekend als ware het een nieuwe, volledig uitgevoerde opdracht tot werving en selectie van personeel.
Artikel 3.5
Alle in het kader van de opdracht te maken kosten worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Hieronder vallen in ieder geval de productiekosten (mediaresearch, lay-out, zetwerk), plaatsingskosten van de wervingsadvertenties, kosten voor psychologisch en/of medisch onderzoek, reiskosten van de kandidaten en alle overige overeengekomen kosten.

 

Artikel 4 Honorarium en betalingsvoorwaarden

 

Artikel 4.1
Het honorarium bedraagt …% en wordt gerelateerd aan het bruto jaarinkomen dat de werknemer bij opdrachtgever zal ontvangen. Onder bruto jaarinkomen verstaat Job Invest alle vaste inkomensbestanddelen zoals bruto jaarsalaris, vakantiegeld, 13e maand, variabele winstdeling en andere bruto salarisbestanddelen.
Artikel 4.3
De ondertekening van de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de door Job Invest aangedragen kandidaat geldt als voltooiing van de opdracht tot werving en selectie van personeel.
Artikel 4.4
Job Invest hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
Artikel 4.5
Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan is de opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, een rente van 2% per maand over het factuurbedrag verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als een volledige maand berekend.
Artikel 4.6
Reclames omtrent facturen moeten binnen een week na factuurdatum schriftelijk worden ingediend en schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. De betalingsverplichtingen zijn ook nimmer voor compensatie vatbaar.
Artikel 4.7
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 

Artikel 5.1
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Job Invest sluit dan ook iedere aansprakelijkheid – in de meest ruime zin van het woord – uit voor de gevolgen van het handelen en/of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade – van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.
Artikel 5.2
Eventuele aansprakelijkheid van Job Invest is per gebeurtenis hoe dan ook beperkt tot het tarief en/of kosten als bedoeld in artikel 4 die door de opdrachtgever zijn voldaan, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

 

Artikel 6 In dienst nemen kandidaten

 

Artikel 6.1
Het is de opdrachtgever niet toegestaan een door Job Invest aangeboden of op enigerlei wijze geïntroduceerde kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten binnen één jaar na het intrekken, vervallen,beëindigen of niet slagen van de opdracht tot werving en selectie.
Artikel 6.2
In geval van overtreding of niet nakoming van voorgaande bepaling is opdrachtgever Job Invest een werving & selectiefee van 30% van het met de kandidaat overeengekomen bruto jaarinkomen op fulltime basis verschuldigd,met een minimum van € 7.500,- exclusief BTW.
Artikel 6.3
Ingeval partijen ter zake de desbetreffende kandidaat nog niet tot een vergelijk waren gekomen omtrent het bruto jaarsalaris, dan is opdrachtgever Job Invest dadelijk en ineens, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling,een bedrag verschuldigd ter hoogte van € 30.000,- exclusief BTW, onverlet het recht van Job Invest volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 Slotbepaling

 

Artikel 8.1
Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden vernietigd worden, of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven.
Artikel 8.2
De onderhavige voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van (de rechtsvoorgangers van) Job Invest van eerdere datum.

 

Algemene ardviesvoorwaarden Job Invest

 

Artikel 1 Termilogie

 

Artikel 1.1
Onder een adviesopdracht wordt verstaan een opdracht, zoals in overleg met opdrachtgever gedefinieerd, tot verstrekking van organisatieadvies, loopbaanadvies, psychologisch advies of onderzoek, het geven van trainingen of andere vormen van advies.
Artikel 1.2
Als in deze Algemene Adviesvoorwaarden gesproken wordt over trainingen, worden hieronder mede verstaan cursussen, workshops, seminars, congressen en overige opleidingsvormen.
Artikel 1.3
Daar waar gesproken wordt van trainer, zijn dezelfde bepalingen van toepassing op docent, dagvoorzitter,examinator en overige soorten van cursusleiders.
Artikel 1.4
Deelnemer is degene die zich aanmeldt of aangemeld wordt voor een training of psychologisch onderzoek. De aanmelder van de deelnemer wordt zonder tegenbericht beschouwd als opdrachtgever, dus als degene die aansprakelijk is voor de hier beschreven Algemene Adviesvoorwaarden.

 

Artikel 2 Aanvaarding en bevestiging van een opdracht

 

Aanvaarding van een opdracht geschiedt schriftelijk aan de hand van een door Job Invest opgestelde offerte of opdrachtbevestiging. Dit gebeurt door middel van ondertekening door opdrachtgever van de offerte of de opdrachtbevestiging. Tenzij anders vermeld, hebben offertes een geldigheidsduur van 14 dagen, waarna deze komen te vervallen. Voor de opdrachtbevestiging geldt dat deze de overeenkomst juist en volledig geacht wordt weer te geven als de opdrachtgever daartegen niet binnen 8 dagen na verzending, of indien dat een kortere periode is, voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, schriftelijk en expliciet bezwaar heeft ingediend.

Artikel 3 Informatieverschaffing en medewerking

Opdrachtgever verstrekt Job Invest tijdig alle informatie, documenten en medewerking die nodig zijn om de uitvoering van de opdracht goed en volgens schema te laten verlopen. Dit geldt zowel vooraf als tijdens de uitvoering van de opdracht. Dit omvat tevens het door Job Invest uitvoeren van noodzakelijke verbeteringen en het herstel van fouten in het verrichte werk voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is. Bij gebrek aan adequate informatieverschaffing of medewerking zal Job Invest zich van de verplichtingen in deze overeenkomst ontslagen mogen achten, zulks ter beoordeling van Job Invest.

 

Artikel 4 Inspanningsverplichting

 

Voor alle adviesopdrachten geldt dat Job Invest gehouden is zich maximaal in te spannen om de overeengekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich echter het recht voor om de uitvoering van een opdracht op te schorten of te annuleren om voor haar gegronde redenen (zoals onvoldoende deelnemers of kandidaten, ziekte van personeel of trainer, capaciteitsgebrek) zonder verplichting tot schadevergoeding aan deelnemer of opdrachtgever. In alle gevallen treden Job Invest en opdrachtgever met elkaar in overleg om een spoedige en geschikte oplossing te vinden.

 

Artikel 5 Tussentijdse wijziging en annulering adviesopdrachten

 

Opdrachtgever aanvaardt dat indien partijen overeenkomen dat een adviesopdracht tussentijds wordt uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing of het afgesproken tijdschema en de overeengekomen prijs hierdoor kunnen worden beïnvloed. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een adviesopdracht kunnen de door Job Invest bestede voorbereidingsuren en de reeds gemaakte kosten voor onder andere zaalruimte, vrijmaking personele capaciteit,drukwerk en overige kostenposten aan opdrachtgever in rekening gebracht worden. Een en ander voorzover deze zaken niet meer elders commercieel inzetbaar zijn gebleken, zulks ter beoordeling van Job Invest.

 

Artikel 6 Auteursrecht en eigendom werkmateriaal adviesopdrachten

 

Al het werkmateriaal (onder andere tekeningen, schema’s, modellen, software, cursusmappen, readers, presentaties, sheets, samenvattingen, rapporten, vragenlijsten en testen) dat door Job Invest in het kader van een adviesopdracht wordt verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Werkmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de deelnemer casu quo opdrachtgever. Werkmateriaal is bij de prijs van een adviesopdracht inbegrepen en mag worden behouden. Het mag echter niet in enigerlei vorm, mondeling, schriftelijk of elektronisch,worden verveelvoudigd, verspreid en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming oflicentie van Job Invest of enige andere partij aan wie de auteursrechten toebehoren. Zonder nadrukkelijke toestemming van Job Invest is het voorts niet toegestaan om op enigerlei wijze audio-/visuele opnamen te maken van een training of van een andere adviesopdracht.

 

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging

 

Buiten eventuele bijzondere, nader af te spreken opzeggingsmogelijkheden geldt dat beide partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds kunnen beëindigen, indien één der partijen in staat van faillissement is komen te verkeren of aan deze partij surséance van betaling is verleend.

 

Artikel 8 Facturering en betalingsvoorwaarden

 

Artikel 8.1
Alle prijzen en tarieven door Job Invest verstrekt of genoemd, zijn, voorzover niet uitdrukkelijk anders vermeld,exclusief BTW.
Artikel 8.2
Bij overeenkomsten waarvan de uitvoering een periode van langer dan 6 maanden beslaat, behoudt Job Invest zich het recht voor om wijzigingen in de kostprijsfactoren (zoals tarieven, loonkosten, reiskosten, accommodatiekosten en materiaalkosten) geheel of gedeeltelijk door te berekenen.
Artikel 8.3
Voor wijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen of -voorschriften, in het bijzonder de wijziging van regels en tarieven van sociale premies en belastingen, geldt dat Job Invest deze per direct geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever kan doorberekenen. Job Invest stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Artikel 8.4
Facturering vindt telkens plaats overeenkomstig de afspraken die tussen Job Invest en opdrachtgever voor de betreffende opdracht worden gemaakt. Bij gebrek aan andere afspraken worden opdrachten op basis van nacalculatie gefactureerd.
Artikel 8.5
Tenzij anders vermeld, geldt dat opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum dient te hebben betaald.Verrekening of opschorting is in geen geval toegestaan. Bij gebrek aan tijdige betaling kan Job Invest zonder sommatie of ingebrekestelling een vertragingsrente van 2% over de verschuldigde hoofdsom (incl. BTW) per maand in rekening brengen. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan Job Invest de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden voorzover zij dit bedrag te boven mochten gaan.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

Artikel 9.1
Job Invest verplicht zich om de overeengekomen opdracht uit te voeren naar professionele maatstaven van zorgvuldigheid en deskundigheid.
Artikel 9.2
Job Invest staat in voor betaling van het loon van het door haar ingezette personeel en voor een juiste afdracht van daarvoor verschuldigde premies en belastingen.
Artikel 9.3
Voor schade die opdrachtgever mocht lijden als gevolg van nalatigheden of tekortkomingen van door Job Invest ingezet personeel, daaronder begrepen trainers, begaan bij of tijdens de uitvoering van die opdracht, is Job Invest, behoudens opzet, niet aansprakelijk.
Artikel 9.4
Evenmin is Job Invest aansprakelijk voor letsel of schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan deelnemers of hun eigendommen. Opdrachtgever vrijwaart hiertoe Job Invest voor dergelijke aanspraken van derden.
Artikel 9.5
Voor directe of indirecte schade als gevolg van fouten, onjuistheden of onvolledigheden van welke aard ook in door Job Invest verstrekte informatie en werkmateriaal is Job Invest niet aansprakelijk; evenmin kan opdrachtgever aan die fouten, onjuistheden of onvolledigheden rechten ontlenen.
Artikel 9.6
Bij werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van een opdracht op locatie van de opdrachtgever of diens opdrachtgever worden uitgevoerd, geldt dat opdrachtgever verantwoordelijk is voor nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.
Artikel 9.7
De op enig moment door Job Invest wegens aansprakelijkheid op grond van, of ondanks, dit artikel te vergoeden schade zal nimmer het door Job Invest terzake van de opdracht gefactureerde honorarium, of bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan 6 maanden het over de laatste 6 maanden ontvangen honorarium, overschrijden.

 

Artikel 10 Overname personeel

 

Zonder nadrukkelijke toestemming van Job Invest zal opdrachtgever tijdens de opdracht en gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging daarvan geen personeel (in de ruimste zin des woords, inclusief stafpersoneel) van Job Invest in dienst nemen of op enigerlei wijze, direct of indirect, via derden, werkzaam laten zijn, of met dat personeel direct of indirect over indiensttreding of tewerkstelling in gesprek treden. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete ter grootte van € 30.000,-.

 

Artikel 11 Geheimhouding

Opdrachtgever en Job Invest zullen met de grootste zorgvuldigheid omgaan met de specifieke informatie die zij over elkaars bedrijf verkrijgen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bij verschil van inzicht betreffende de (wijze van) uitvoering van de opdracht, de voortgang van de opdracht, de kwaliteit van het werk of de uitleg van deze Algemene Adviesvoorwaarden zullen Job Invest en opdrachtgever direct en in goed overleg naar een oplossing zoeken.

 

Privacystatement

 

Wie zijn wij

 

Wij zijn Job Invest, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Rietveldenweg 40.

Job Invest is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

 

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 • Je onze website bezoekt of de flex- of klantportal gebruikt;
 • Je gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • Je een account aanmaakt op de website of via de flex- of klantportal;
 • Je jezelf inschrijft;
 • Je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.

En als wij dit niet direct van je hebben gekregen, verzamelen wij gegevens;

 • Van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te worden;
 • Indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door jou opgegeven referentie contactpersonen;
 • Als klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien je dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst;
 • Van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze informeert en verwijst naar ons privacy statement.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

 

 1. Bezoekers en gebruikers van de website

Over het algemeen kan onze website – www.jobinvest.nl – bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Zodra je de website van Job Invest bezoekt, wordt niet-identificeerbare informatie verzameld gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt, zoals datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt en de pagina’s van de website die je hebt bezocht. Deze informatie helpt ons om de websites te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De informatie verwerken we:

 • Met jouw toestemming (door het toestaan van cookies)
 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren

Om onze website optimaal te laten werken, maakt Job Invest gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving waarbij je een account aanmaakt, verwerken wij de gegevens die je aan ons verstrekt. Wij vragen jou om ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Wij verzamelen persoonsgegevens van jou om:

 • Te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor je gegevens hebt achtergelaten;
 • Informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • Je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn;
 • Je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlenging en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.
 1. Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, flexkrachten, interne personeelsleden Job Invest en/ of andere personen

Wij verzamen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr- en recruitment dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding, advies, planning en personeels- en salarisadministratie. Zonder deze gegevens kunnen wij onze dienstverlening niet uitvoeren.

 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden, die we met je zijn overeengekomen, goed uit te kunnen voeren;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Op de grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen;
 • In beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).
 • Om je aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter af te stemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • Voor het verwerken van jouw feedback of klachten of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
 • Om onze dienstverlening te verbeteren;
 • Om jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is);
 • Om inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet wordt of hoe we je kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;
 • Om je voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook doormiddel van geluid- en/of beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien je deze op vrijwillige basis aan ons hebt verstrekt, of hebt laten verstrekken; je zo goed mogelijk volgens jouw wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever in te plannen;
 • Om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Voor het nakomen van onze re-intergratieverplichtingen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde) doeleinden om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • Om de benodigde acties en administratie uit te voeren in geval wij eigenrisicodrager zijn;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst me de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke – en loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder door trainingen, opleidingen en testen;
 • Voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Om aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.;
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving;
 • Voor marketingdoeleinden ingeval bij film of foto opnames; een toestemmingsformulier met persoonsgegevens waarbij wordt gewezen op het portretrecht en het gebruik van beeldmateriaal maakt hier onderdeel van uit.

 

Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

We kunnen ook (contact) gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst om publieke middelen of kanalen (bijvoorbeeld Linkedin), enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen om je interesse te toetsen om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op het internet. Check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 

Bij inschrijving;

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van beoordeling van geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Pasfoto op vrijwillige basis.

Een kopie van het ID-bewijs mag bij werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je mag werken in Nederland. Ga je binnen vier weken niet voor Job Invest aan het werk, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.

Gegevens omtrent jouw geslacht vragen we om met je te communiceren, gegevens over leeftijd om je in onze systemen te kunnen identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd).

 

Op het moment dat je voor Job Invest kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt;

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;

 

Indien je via ons wordt in- en doorgeleend aan een opdrachtgever;

 • Gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning).

In enkele gevallen legt Job Invest ook bijzondere persoonsgegevens vast als het nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; genetische en biometrische gegevens, gezondheid, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag, ect. voor deze vastlegging zal afzonderlijk uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.

 1. Medewerkers van leveranciers, opdrachtgevers en overige zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

 

De informatie verwerken we:

 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen; (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
 • Op grond van jouw toestemming

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

 • Naam en contactgegevens;
 • Functie;
 • Gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of dat je vertegenwoordigt;
 • Gegevens om een goede zakelijke relatie met je te kunnen onderhouden;
 • Gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.

Wij verzamelen jouw gegevens om:

 • De overeenkomst met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
 • Met jou te kunnen communiceren;
 • Een goede zakelijke relatie met jou te onderhouden, om;
 • Je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je hiervoor hebt aangemeld (opt-in).
 • Om te kunnen factureren;
 • Om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
 • En jou en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te regelen;
 • Voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken);
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst kunnen zijn;
 • Onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren gegevens van (potentiële) kandidaten, sollicitanten, flexkrachten, interne personeelsleden van Job Invest, medewerkers van leveranciers, opdrachtgevers en overige zakelijke relaties om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn is afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Bij potentiële kandidaten, sollicitanten (indien je (nog) niet voor Job Invest hebt gewerkt) betekend dit dat jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) beschikbaar zijn tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Job Invest hebt gewerkt.

Bij flexkrachten of interne personeelsleden (indien je voor Job Invest werkt of hebt gewerkt) betekent dit dat jouw persoonsgegevens beschikbaar zijn tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeven van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Job Invest.

Mocht je niet meer bemiddeld willen worden, dan kun je dit, indien van toepassing, aangeven bij jouw contactpersoon bij Job Invest. Jouw account wordt dan verwijderd en je wordt vervolgens niet meer benaderd en bemiddeld door Job Invest. bij inschrijvingen zijn jouw persoonsgegevens nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden) in verband met claimrisico’s. In geval van flexkrachten en interne personeelsleden worden jouw persoonsgegevens na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving.

In de afgeschermde omgeving zijn jouw gegevens enkel beschikbaar voor Job Invest onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

Indien opdrachtgevers een account in de klantportal hebben, dan zijn persoonsgegevens gerelateerd aan dit account beschikbaar tot twee jaar na de laatste plaatsing.

 

Delen van jouw persoonsgegevens

Job Invest kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • Bedrijven die deel uitmaken van Job Invest;
 • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Job Invest diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test, opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;
 • Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • Derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen met dataportabiliteit;
 • Pensioenfonds, indien van toepassing;
 • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door gerechtlijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijk verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals hierboven benoemd.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om verzoek in te dienen voor;

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • Rectificatie van je persoonsgegevens;
 • Verwijdering van je persoonsgegevens of beperkingen van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • Beperkingen van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Overdracht van je gegevens.

 

In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

 

Voor flexkrachten en opdrachtgevers met een account in Otys/de flex- of klantportal;

 • Indien je een eigen account hebt, heb je inzage in een groot deel van je persoonsgegevens en kun je als kandidaat, flexkracht of opdrachtgever de gegevens voor het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid) downloaden. Je kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in jouw CV, indien van toepassing, of jouw accountgegevens;
 • Als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Job Invest.

 

Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken;

 • Wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon van Job Invest.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, neem dan contact op met jouw contactpersoon van Job Invest. Ook kun je via de algemene contactgegevens contact met ons opnemen.
algemene contactgegevens Job Invest:

Job Invest.
Rietveldenweg 40
5222 AR ’s-Hertogenbosch

T: 073-7113712
E: info@Job Invest.nl

Indien je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Job Invest, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er sprake of vermoeden van een datalek? Bijvoorbeeld, vermoed je verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat ons dan direct weten.

 

Bescherming van jouw gegevens

Job Invest doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien ervoor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Job Invest met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelfverantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Wijzigingen

Job Invest kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan het privacy statement regelmatig na te lezen.

Versie: mei 2018

De verklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is.